Kursy Językowe

Proponujemy Państwu kursy ogólne angielskiego, niemieckiego, polskiego dla obcokrajowców, portugalskiego oraz szeroki zakres kursów przygotowawczych: IELTS Academic, IELTS General, B2, TOEFL, CAE, CPE, matura oraz GOETHE Zertifikat.

Czytaj więcej

Business English

Zapisy na kurs angielskiego BUSINESS ENGLISH - zajęcia grupowe oraz Business English indywidualnie! Online lub stacjonarnie. Zapisy na nowe kursy!!

Czytaj więcej

Szkolenia dla Firm

Prowadzimy profesjonalne kursy indywidualne i w małych grupach oraz w pełni kompleksowe szkolenia dla całych firm. Kursy stacjonarne lub online!

Czytaj więcej

Legal English

Kursy Legal English - angielski prawniczy - kursy angielskiego dla studentów prawa, aplikantów oraz radców prawnych, adwokatów! Zajęcia indywidualne i kursy grupowe. Przygotowanie do egzaminów TOLES.

Czytaj więcej

Dzieci i młodzież

Nauka języka obcego dla dzieci powinna być wyjątkowa. Tak jak nasze kursy. Zapraszamy na kursy angielskiego i niemieckiego do naszej szkoły.

Czytaj więcej

Biuro Tłumaczeń

Wykonujemy tłumaczenia pisemne większości języków europejskich. Tłumaczymy teksty prawne, medyczne, techniczne, naukowe, instrukcje obsługi oraz teksty ogólne.

Czytaj więcej

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 RODO informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma

DIVERSLINGVA ul.Podwale 36a. 50-040 Wrocław, której główna działalność polega na prowadzeniu szkoleń językowych i tłumaczeń.

Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

W ramach prowadzonej działalności Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności w celu:

 1. Podjęcia działań przed zawarciem umowy, lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą , przy czym w celach związanych z zatrudnieniem koniecznym i zasadnym będzie przetwarzanie przez Administratora  danych  szczególnych kategorii w zakresie wynikającym z prawa pracy  (art.6 ust. 1 lit. b: art. 9 ust. 2 lit. b RODO);
 2. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności wystawianie faktur i dokumentów księgowych i podatkowych (6 ust. 1 lit. c RODO) ; Dane zebrane w tym celu będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych.
 3. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. marketingu usług własnych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1, lit. f RODO); Dane zebrane w tym celu będą przechowywane przez okres , w którym grożą nam konsekwencje prawne lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 4. Na podstawie zgody. Dane zebrane w ten sposób będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu uznania przez Administratora za zbędne. Podstawę przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody reguluje RODO (w art. 6 ust.1 lit a i w stosunku do danych szczególnej kategorii art. 9 ust.2 lit. b).

Jednocześnie Administrator oświadcza, iż

 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.
 • Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Administrator  może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.
 • Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 • Podanie danych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z usług Administratora. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.
 • Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu ze względu na szczególną sytuację, w przypadku danych zebranych za zgodą lub w celu wykonania umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany również prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych  w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa.
 • W przypadku, w którym dochodziłoby do „profilowania” i  podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach opartych na profilowaniu, administrator każdorazowo informuje osoby, których objęłoby takie działanie o celu i skutkach takiego działania.   Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą. Osoba wobec, której podejmuje się zautomatyzowane decyzje oparte na profilowaniu przysługuje prawo sprzeciwu wobec profilowania  ze względu na jej szczególną sytuację, a w przypadku przetwarzania dla celów marketingu bezpośredniego przysługuje prawo sprzeciwu bezwarunkowe.
 • Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.
 • W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przez osobę, której dane dotyczą, że dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa, ma ona prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W celu uzyskania dodatkowych informacji, w zakresie spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora, należy kontaktować na adres poczty elektronicznej diverslingva@diverslingva.eu lub pisemnie na adres naszej siedziby
 • RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95.46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Podwale 36A
50-040 Wrocław
Dolnośląskie
Polska

+48 504 696 741

+ 48 515 981 353